นายเฉลียว  ทองทิน
เกษตรอำเภอแม่ระมาด
 

       
นายเนติกร  สุทธิชาติ
นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลพระธาตุ  ตำบลสามหมื่น
นายธเนศ  วงษ์น้อย
นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลแม่ตื่น
นางสาวเบ็ญจกัญญาณี  แสนคำ
นวก.ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลแม่ระมาด
นางสาวโลมฤทัย  วงษ์น้อย
นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลแม่จะเรา  ตำบลขะเนจื้อ

 

       
นางนุชวรา  ผาแสนเถิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบีติงาน
นางสาวจิรฐา  ทาหว่างกัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกรรยา  ทิมุมหิ
พนักงานทำความสะอาด