ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทาน ปี  2553
อำเภอ  แม่ระมาด    จังหวัดตาก
                   
ที่ หมู่บ้าน ตำบล ลุ่มน้ำ  (ระบุชื่อลุ่มน้ำ) พื้นที่การเกษตร  (ไร่) พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพ
      หลัก ย่อย พืชไร่ พืชสวน ที่นา ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพิ่มขึ้น  (ไร่)
1  1 - 8 แม่ระมาด ห้วยแม่ระมาด ห้วยแม่ระมาด  -  - 1,192  - 1,192
      ห้วยแม่จะเรา ห้วยมหาวัน     333   333
      ห้วยขะเนจื้อ ห้วยหมี่,ห้วยหม่องวา          
                   
2  1 -9 แม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา  -  - 8,350  - 8,350
      ห้วยแม่ละเมา ห้วยบง          
                   
3  2,3,4,5,8 พระธาตุ ห้วยแม่จะเรา ห้วยสลุง  -  - 5,762  - 5,762
                   
4  2 - 8 ,11,13 ขะเนจื้อ ห้วยแม่ระมาดน้อย ห้วยพะละ  -  - 4,545  - 4,545
      ห้วยหม่องวา ห้วยปูลิง          
      ห้วยขะเนจื้อ            
                   
                   
                   
                   
                   
  รวม        -  - 20,182  - 20,182

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทาน ปี  2553
อำเภอ  แม่ระมาด    จังหวัดตาก
ที่ หมู่บ้าน ตำบล ลุ่มน้ำ  (ระบุชื่อลุ่มน้ำ) พื้นที่การเกษตร  (ไร่) พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพ
      หลัก ย่อย พืชไร่ พืชสวน ที่นา ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพิ่มขึ้น  (ไร่)
1 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา ทุ่งดง  -                     1,421                          94                 1,186                              1,186                                            1,421
2 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา ห้วยมหาวัน                     2,020                        223                 1,950                              1,950                                            2,020
3 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา ห้วยมหาวัน                     2,154                        178                 1,820                              1,820                                            2,154
4 วังผา แม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา                     6,890                        315                    540                                 540   - 
5 แม่จะเรา แม่จะเรา น้ำเมย  -                     1,350                        195                    700                                 700                                            1,350
6 ทุ่งหลวง แม่จะเรา ห้วยแม่จะเรา  -                     1,200                        410                    922                                 922                                            1,200
7 ห้วยบงใหม่ แม่จะเรา ห้วยบง ห้วยแม่จะเรา                        768                        208                    470                                 470                                               768
8 ห้วยบง แม่จะเรา ห้วยบง ห้วยแม่จะเรา                        742                          87                    360                                 360                                               742
9 ใหม่ แม่จะเรา ห้วยมหาวัน ห้วยสลุง                     1,350                        162                    450                                 450                                            1,350
  รวม แม่จะเรา  -  -                   17,895                     1,872                 8,398                              8,398                                          11,005
1 ขุนห้วยนกแล พระธาตุ ห้วยนกแล   -                      1,580                          43                    480                                 400                                                 80
2 ตีนธาตุ พระธาตุ ห้วยแม่จะเรา   -                         850                          28                    340                                 300                                                 40
3 ป่าไร่เหนือ พระธาตุ ห้วยแม่จะเรา   -                      2,300                          35                    475                                 410                                                 65
4 ทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ ห้วยสลุง   -                      2,750                        105                 1,130                                 913                                               100
5 สันป่าไร่ พระธาตุ ห้วยแม่จะเรา ห้วยสลุง                     2,480                          80                    845                                 800                                                 45
6 ห้วยกระทิง พระธาตุ ห้วยกระทิง   -                         950                          18                    120   -    - 
7 ดอยเป็ก พระธาตุ ห้วยกุก้อยแล   -                         620                          22                      80   -    - 
8 ห้วยสลุง พระธาตุ ห้วยสลุง   -                      3,840                          45                    360   -    - 
  รวม พระธาตุ  -  -                   15,370                        376                 3,830                              2,823                                               330

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทาน ปี  2553
อำเภอ  แม่ระมาด    จังหวัดตาก
ที่ หมู่บ้าน ตำบล ลุ่มน้ำ  (ระบุชื่อลุ่มน้ำ) พื้นที่การเกษตร  (ไร่) พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพ
      หลัก ย่อย พืชไร่ พืชสวน ที่นา ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพิ่มขึ้น  (ไร่)
1 ขุนห้วยขะเนจื้อ ขะเนจื้อ ห้วยขะเนจื้อ  -                        520                          50                    120   -    - 
2 ป่าไร่ ขะเนจื้อ ห้วยหม่อวงา  -                        690                          80                    430   -    - 
3 พะละ ขะเนจื้อ ห้วยพะละ ห้วยส้มป่อย                        450                          20                    380   -    - 
4 แพะ ขะเนจื้อ ห้วยแม่ระมาด  -                        580                          45                    520                                 420                                               100
5 ห้วยปูลิง ขะเนจื้อ ห้วยปูลิง  -                        457                            5                    520   -    - 
6 หม่องวา ขะเนจื้อ ห้วยหม่อวงา  -                        260                          50                    500                                 400                                               100
7 ขะเนจื้อ ขะเนจื้อ ห้วยขะเนจื้อ  -                     1,200                          48                 1,440   -   
8 แม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ ห้วยแม่ระมาด  -                        680                        162                 1,740                              1,400                                               340
9 ห้วยแห้ง ขะเนจื้อ ห้วยแห้ง  -                        500                          95                      79   -    - 
10 ทุ่งผู้เมีย ขะเนจื้อ  -  -                        400                          48                      62   -    - 
11 จกปก ขะเนจื้อ  ห้วยแม่ระมาด  -                     1,020                          40                    850                                 675                                               175
12 ห้วยปลากอง ขะเนจื้อ ห้วยปลากอง  -                     3,000                          70                    110   -    - 
13 หนองหลวง ขะเนจื้อ ห้วยขะเนจื้อ  -                        351                          42                    150   -    - 
14 ชิปะก่อ ขะเนจื้อ ห้วยขะเนจื้อ  -                        360                          25                      90   -    - 
  รวม ขะเนจื้อ                       10,468                        780                 6,991                              2,895                                               715
1 ม.1 แม่ระมาด   ห้วยแม่จะเรา   -    -                     333   -                                                333
2 ม.3      ห้วยแม่ระมาด    -    -                     704   -                                                704
3 ม.4      ห้วยหม่องวา    -    -                     282   -                                                282
4 ม.6      ห้วยขะเนจื้อ    -    -                     989   -                                                989
5 ม.7      ห้วยสันป่าตึง    -    -                     206   -                                                206
6 ม.8     ห้วยแม่ระมาด   -    -                     128   -                                                128
  รวม แม่ระมาด       -    -                  2,642   -                                             2,642
                                             5,790                                            1,430
  รวมทั้งสิ้น                         38,962                     3,028               21,861                                            13,647

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทาน ปี  2553
อำเภอ  แม่ระมาด    จังหวัดตาก
ที่ หมู่บ้าน ตำบล ลุ่มน้ำ  (ระบุชื่อลุ่มน้ำ) พื้นที่การเกษตร  (ไร่) พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพ
      หลัก ย่อย พืชไร่ พืชสวน ที่นา ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพิ่มขึ้น  (ไร่)
1 ห้วยน้ำเย็น แม่ตื่น ห้วยน้ำเย็น ห้วยน้ำเย็น 995   -                       54   -    - 
2 ห้วยพระเจ้า แม่ตื่น ห้วยพระเจ้า   -                         420   -                     104   -    - 
3 ห้วยมะขาม แม่ตื่น แม่ตื่น   -                         436                          10                    120   -    - 
4 ห้วยพลู แม่ตื่น ห้วยพลู   -                      1,013   -                       80   -    - 
5 คำหวัน แม่ตื่น แม่ตื่น   -                         205   -                     125   -    - 
6 ห้วยกระทิง แม่ตื่น ห้วยกระทิง   -                         417   -                       35   -    - 
7 ทุ่งต้นงิ้ว แม่ตื่น ห้วยโป่ง   -                         208   -                  1,279   -    - 
8 ห้วยสินา แม่ตื่น ห้วยสินา   -                      1,056   -                     380   -    - 
9 ห้วยหมาบ้า แม่ตื่น ห้วยหมาบ้า   -                         992   -                     120   -    - 
10 ห้วยโป่ง แม่ตื่น ห้วยโป่ง   -                      1,033   -                     953   -    - 
11 ห้วยมะพร้าว แม่ตื่น แม่ตื่น   -                         593   -                     150   -    - 
12 บ้านแพะ แม่ตื่น แม่ตื่น   -                         593   -                     150   -    - 
13 บ้านเลอตอ แม่ตื่น ห้วยโป่ง   -                         503                          35                    400   -    - 
                   
  รวม แม่ตื่น                         8,464                          45                 3,950   -   
1 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น  -  - 2,432                        205                    196   -    - 
2 ขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น ห้วยแม่ท้อ   -                      4,107                        165                    429   -    - 
3 หนองหลวง สามหมื่น ห้วยหลวง   -                      1,791                        340                      54   -    - 
4 แสมใหญ่ สามหมื่น ห้วยแสม,ห้วยแห้ง,ห้วยวัว   -                      2,752                        270                    173   -    - 
5 ต้นผึ้ง สามหมื่น ห้วยน้ำหวาน   -                      2,440                        130                      44   -    - 
                   
  รวม สามหมื่น                       13,522                     1,110                    896   -