อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

  

  

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

 คำขวัญจังหวัด  ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
 คำขวัญอำเภอ  พระพุทธรูปหินอ่อนงามซึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้งรสดี ประเพณีขึ้นธาตุ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ แหล่งผ้าทอชาวกะเหรี่ยง
 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 หมายเลขโทรศัพท์  0-55-581234
 หมายเลขโทรสาร  055-581607
 เว็บไซต์อำเภอ    -
 
 ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา   อำเภอแม่ระมาดสันนิษฐานว่า  เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลากว่า 100 ปี มาแล้ว  ต่อมามีประชาชนในจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด  เช่น  ลำพูน  เชียงใหม่  ลำปาง แพร่  น่าน  พากันอพยพมาหาที่ทำมาหากินโดยอาศัยลำห้วยแม่ระมาด  เป็นแนวทางการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัย   เมื่อปรากฏว่าเป็นท้องที่อุดมสมบูรณ์ดี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดี  จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น  จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่เรียกกันว่า “บ้านแม่ระมาด”  ตามชื่อลำห้วย  ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านขึ้นกับอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ต่อมาพญาอินทรคีรี  นายอำเภอแม่สอดสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า  ตำบลแม่ระมาดได้มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างไกลจากอำเภอแม่สอดมาก  การคมนาคมไม่สะดวก  เพื่อประโยชน์แก่การปกครองจึงได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ระมาด  เมื่อปี   พ.ศ. 2440  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2494  ทางราชการได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่ระมาด  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2494 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 1475542 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

 ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......6.... แห่ง 3.เทศบาล..3.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....57.... แห่ง 4.อบต........5 ... แห่ง

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.เกษตรกรรม  
2.เลี้ยงสัตว์
 3.รับจ้าง
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1.ทำกล้วยตากอบน้ำผึ้ง
2.ทำไวน์มะเม่า
3.เป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมใน  อ.แม่สอด
 
3.จำนวนธนาคาร 
 
มี 2 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคาร  อออมสิน  โทรศัพท์  055-581175
2.ธนาคาร ธกส.  โทรศัพท์ 055-581196
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

 ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ -  ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม  โทร. 055-581079
-  ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม  โทร.  055-585082
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -  วิทยาลัยชุมชนตาก  หน่วยจัดร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม
-  วิทยาลัยชุมชนตาก  หน่วยจัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
1. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
2.ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ชะเนจื้อ
3.ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
4.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
  

 ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 48,750  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 24,826  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 23,924 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 31 คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  -
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2.ข้าว
3.ถั่วเขียว
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1.ลำห้วยแม่ระมาด
2.ลำห้วยแม่จะเรา
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1.โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ที่ตั้งหมู่ 1 ตำบลแม่จะเรา
 
   :::สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด:::
112  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  631410
โทรศัพท์ 0-5558-1172  โทรสาร 0-5558-1172
E-mail :  tak03@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ  จิรฐา  ทาหว่างกัน  เจ้าพนักงานธุรการ