คู่มือประชาชน

                      สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ได้จัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชน
                                                        ที่มาติดต่อใช้บริการ

ผู้ที่สนใจสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ

หาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อนุมัติคู่มือแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด จะนำฉบับจริงเผยเพร่อีกครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม

  1. แบบคำร้องปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
  2. แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน